Enkät om föräldraskap och föräldrastöd

Som vi tidigare nämnt samarbetar vi med Karolinska Institutet och nu är det dags för ännu en enkät, denna gång handlar den om föräldraskap och föräldrastöd.
Din medverkan gör skillnad!

Syftet med enkäten är att skapa en bättre bild över förutsättningar och behov av stöd och det stöd som ges till nyblivna föräldrar – framförallt via föräldragrupper.
Enkäten vänder sig till dig som nyligen har fått barn och där barnet är mellan 0 och 20 månader gammalt.
Vi ser gärna att både mammor och pappor/partner deltar – om båda fyller i är det viktigt att ni gör det var för sig.

Studien görs med forskningsmedel från Vetenskapsrådet och är ett samarbete mellan Linköpings universitet och Karolinska Institutet.
Alla svar ges anonymt och det finns ingen risk att enskilda individers svar går att koppla till specifik person.

Besvara enkäten här: https://survey.liu.se/Survey/4981