Vårt arbete

Vårt arbete

Målet med vårt arbete är att förändra och bättra förlossningsvården ur ett patientperspektiv. Vi vill öka valfriheten och minska skador. För att lyckas med detta arbetar vi med prioriterade frågor men även med att stötta födande och föräldrar när vården brister.

Nedan kan ni läsa om våra prioriterade frågor, men då vi är en levande organisation kan dessa frågor komma att ändras allt eftersom forskning och samhället förändras.

Förebyggande arbete

Förebyggande arbete är en viktig del av Födelsevrålets uppgift/arbete då detta är något som beslutsfattare i dagsläget inte lägger pengar eller vill satsa på. Vi har insett att vården brister på många sätt och försöker därför att fylla luckor. Det gör vi bland annat med vår stödjour som vi driver tillsammans med barnmorskor, läkare, fysioterapeuter och doulor. Dessa eldsjälar arbetar helt ideellt med att via mail bidra med råd och stöd till oroliga gravida, föräldrar eller anhöriga. Läs mer om jouren här.

Då Födelsevrålet även ofta är i kontakt med födande som vittnar om att vården idag brister på olika vis kommer vi efter årsskiftet att starta med olika typer av samtalsgrupper. Genom fokusgrupper och enkäter har vi identifierat tydliga behov som saknas inom vården och formar samtalsgrupperna därefter.

Informationsspridning

Att sprida adekvat information både om händelser inom förlossningsvården samt den information man som gravid, födande eller partner har rätt till anser Födelsevrålet vara av högsta prioritet. Detta arbetar vi med på olika vis.

  • Att arbeta fram och sprida material som är informativt och opartiskt gällande såväl läkemedel som förlossningssätt och om vård och patienträttigheter.
  • Deltagande vid event och workshops.
  • Spridande av material, information och nyheter i våra olika digitala kanaler.
  • Deltagande i media och samhällsdebatten.

Valfrihet

Vi arbetar för att den födande ska kunna föda på det vis hen är mest bekväm med. Detta innefattar allt från var man ska kunna föda till hur man väljer att föda och med vilka läkemedel. Syftet med Sveriges patientlag är bland annat att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. Det ser vi som oerhört viktigt.

En grund till att detta ska vara genomförbart ser vi är dels opartisk information och nationella riktlinjer.

Sammankopplad vårdkedja

En av de stora bristerna som i dagsläget har stor påverkan på de födande är att vårdkedjan inte är sammankopplad. De födande träffar en mängd olika personer under hela vårdprocessen vilket skapar en otrygghet och framförallt faller många mellan stolarna.

Förlossningsdepressioner och vårdskador missas och hjälp att bearbeta en traumatisk förlossning är praktiskt taget obefintlig. Vi vill att detta ska ändras för att skapa en trygg upplevelse för de födande både före, under och efter förlossningen.

Familjeperspektiv

De allra flesta födande och medföräldrar upplever att det är av yttersta vikt för den nya familjens välmående att man får vara tillsammans från start. Därför är detta en av Födelsevrålets mest prioriterade frågor. I praktiken handlar det exempelvis om att medföräldern får stanna på BB, att familjen hålls samman om neonatalvård krävs eller att ett barn får vara hos mamman efter ett kejsarsnitt.

Nationella riktlinjer

Från start har vi sett hur födande bemöts olika beroende på vilket landsting och till och med vilken förlossningsklinik eller mödravårdscentral en hamnar hos. Detta skapar en otrygghet hos de födande och stora skillnader i såväl psykiskt som fysiskt mående. Ett viktigt mål för vår organisation är därför att nationella riktlinjer bör tas fram, och att förlossningsvården blir lika bra för alla i hela landet.